کانکتور نظامی | کانکتور صنعتی | کانکتور پزشکی | رصد الکترومکانیک

taj
whatsup
کانکتور آمبلیکال(جداشونده و قفل شونده) ۱۴ پین لمو

کانکتور آمبلیکال(جداشونده و قفل شونده) ۱۴ پین لمو

کانکتور آمبلیکال(جداشونده و قفل شونده) ۱۴ پین لمو کد16:FNA-2B-314-CLAD

کانکتور 32 پین مادگی لمو

کانکتور 32 پین مادگی لمو

کانکتور مادگی((32پین)) لمو کد1=ECC-3B-332-CLL

کانکتور 30 پین نری لمو

کانکتور 30 پین نری لمو

کانکتور نری((30پین)) لمو کد2=FAA-3B-330-CLA

کانکتور ۱۴ پین مادگی لمو

کانکتور ۱۴ پین مادگی لمو

کانکتور ۱۴ پین مادگی لمو ECA-2B-314-CLL

کانکتور جی سی جی((J30J)) مدل شماره 3

کانکتور جی سی جی((J30J)) مدل شماره 3

کانکتور جی سی جی((J30J)) مدل شماره 3

کانکتور جی سی جی((J30J)) مدل شماره 2

کانکتور جی سی جی((J30J)) مدل شماره 2

کانکتور جی سی جی((J30J)) مدل شماره 2

کانکتور جی سی جی((J30J)) مدل شماره 1

کانکتور جی سی جی((J30J)) مدل شماره 1

کانکتور جی سی جی((J30J)) مدل شماره 1

معرفی شرکت

معرفی شرکت

شرکت رصد الکترو مکانیک تپش متخصص در ساخت و تولید انواع کانکتورها. وهمچنین متخصص در مهندسی معکوس انواع کانکتور با مدل های خارجی . پر قدرت در اصفهان پیشرو در ایران...

کانکتور نظامی | کانکتور صنعتی | کانکتور پزشکی | رصد الکترومکانیک
کانکتور نظامی | کانکتور صنعتی | کانکتور پزشکی | رصد الکترومکانیک

شرکت رصد الکترومکانیک تپش با بهره گیری از پیشرفت روز دنیا و با استفاده از دانشمندان نخبه ایرانی موفق شده است به تولید کانکتورهای نظامی و صنعتی در نمونه های مختلف و همچنین سبب ایجاد این خود کفایی نسبت به نمونه های خارجی در سطح ملی گردیده است.

menusearch
rasadconnector.ir